Transfer polskich technologii

 

“EIRP wprowadza na rynki międzynarodowe usługi i produkty oparte o polską wiedzę nauko-techniczną”.

 

Europejski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości łączy naukę z biznesem. Poszukujemy pomysłów na nowe produkty, usługi lub technologie. Współpracujemy z funduszami finansującymi komercjalizację nowych pomysłów.

EIRP wprowadza na rynki międzynarodowe usługi i produkty w dziedzinie biotechnologii i szeroko pojętego przemysłu life sciences. 

Europejski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości współpracuje z innowacyjnymi przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi, które prowadzą badania i rozwój, głównie pomagając im w zakresie rozwoju nowych produktów. Aktywnie uczestniczymy w tworzeniu startupów i projektów na styku nauki i biznesu.  Jestemy współzałożycielem firm działających przemyśle life sciences i współpracuje z polskimi funduszami kapitału specjalizującymi się w finansowaniu projektów z zakresu nauk przyrodniczych. Realizujemy strategie rynkowe oraz wejścia na rynki międzynarodowe, w tym rynki USA, Unii Europejskiej. Każda strategia precyzuje docelowe segmenty rynku, źródła przewagi konkurencyjnej, politykę marki, sposób dostarczenia produktu/usługi w średnim i długim okresie. Integralnym elementem strategii jest model finansowy pozwalający określić wpływ scenariuszy strategicznych na zwrot z inwestycji i wartość firmy.

EIRP świadczy usługi konsultingu strategicznego, którego celem jest wspomaganie rozwoju przedsiębiorstwa i zdobywania rynków międzynarodowych. Każdy z naszych klientów jest traktowany indywidualnie. Działania EIRP mają na celu kluczowe wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu unikalnej strategii dla każdego z klientów. Koncentrujemy się na wnikliwej analizie usług/produktów oraz rynków docelowych, taka by skuteczne było ukierunkowanie firmy na budowanie kluczowych kompetencji, które przesądzają o przewadze konkurencyjnej. W związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem rynku na pomoc w promocji i komercjalizacji nowych technologii oraz prac badawczych nasz instytut wprowadził usługę doradztwa w zakresie transferu technologii oraz brokera technologii.

 

Biuro Postępowań Polubownych

Celem działania Biura jest uzyskanie szybkich polubownych rozwiązań kończących spory poprzez wypracowanie porozumienia.Rezultatem postępowania mediacyjnego jest wiążąca Strony ugoda.  

Biuro Postępowań Polubownych odpowiada na zapotrzebowanie alternatywnych i polubownych dróg oraz środków rozwiązywania sporów. Mediator doprowadza do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu gospodarczego na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale Stron oraz mediatora, który wspiera przebieg postępowania, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w rozstrzygnięciu sporu poprzez wypracowanie porozumienia.

 

 

Doradztwo w zakresie transferu technologii

Pośredniczymy w przekazywaniu wiedzy, technologii i licencji. Oceniamy potrzeby, wyszukujemy odpowiednie technologie, oszacowujemy koszty implementacji i opracowujemy procedury wdrożenia.

Identyfikacja potencjalnych odbiorców/dostawców technologii

Kojarzenie partnerów transferu technologii Budowanie relacji gospodarczych

Przygotowanie umowy transferu technologii

Organizowanie ekspertyz technicznych, prawnych, finansowych, stanu ochrony praw własności przemysłowej

Wsparcie zarządzania rozwojem technologii

Wsparcie procesu wdrożenia technologii

Jest to usługa oferowana wybranym twórcom technik, których innowacyjne technologie, w opinii naszych ekspertów posiadają duży potencjał rynkowy. W ramach usługi dokonywana jest przez nas:

Ocena jakościowa i ilościowa wartości rynkowej własności intelektualnej,

Rozpoznanie obecnego stanu techniki i sprawdzenie obecności na rynku technologii konkurencyjnych,

Opracowanie modeli komercjalizacji własności intelektualnej,

Analiza rynku, oraz ocena możliwości wdrażania innowacji technologicznych,

Poszukiwanie odbiorców na opracowane innowacyjne produkty i technologie,

Pomoc w komercjalizacji i transferze technologii.